• CRM ; راهکاری برای تشخیص، جذب و حفظ مشتری، بزرگترین دارایی یک کسب وکار (منبع)
 • CRM ;مدل پیاده سازی شده گسترده برای مدیریت ارتباطات کسب و کار با مشتریان و فرصت های فروش (منبع)
 • CRM ;یک استراتژی که برای افزایش سودآوری و بهبود رضایت مشتریان با سازماندهی ارتباطات بدنه فروش با مشتریان طراحی شده است (منبع)
 • CRM ; کاربردی که برای خودکار کردن عملیات فروش و بازاریابی استفاده می شود و فعالیت های فروش و خدمات را در سازمان مدیریت می کند (منبع)
 • CRM ; یک استراتژی کسب وکار برای درک، پیش بینی و پاسخ به نیازهای مشتریان جاری و بالقوه سازمان در راستای افزایش کیفیت ارتباطات (منبع)
 • CRM ; یک استراتژی برای یادگیری بیشتر در مورد نیازهای و رفتارهای مشتریان به منظور داشتن روابط عمیق تر با آنها (منبع)
 • CRM ; صنعتی از اطلاعات که توسط متدولوژی، نرم افزار و قابلیت هایی از اینترنت، که به صاحبان کسب و کار جهت سازماندهی ارتباطات خود با مشتریان کمک می کند (منبع)
 • CRM ; مدل جامعی از کسب و کار که با تمرکز روی مشتریان سودآوری را افزایش می دهد (منبع)
 • CRM ; اعتقاد به این دیدگاه که مشتری در هر ارتباط با کسب و کار حس کند که یک مشتری VIP است (منبع)
 • CRM ; یک سیستم نرم افزاری برای شناسایی، هدف گذاری، جذب و نگهداری بهترین ترکیب از مشتریان (منبع)
 • CRM ; فرایندهای تجاری برای درک، جمع آوری و مدیریت تمام اطلاعات مرتبط با مشتریان در سازمان. هدف CRM ارتباط موثر با مشتریان و بهبود آن در طول زمان می باشد (منبع)
 • CRM ; فرایندها، نرم افزارها و سیستم هایی که به مدیران کسب و کارها جهت مدیریت ارتباطات با فرصت های فروش، مشتریان، کانال های توزیع، مراکز تلفن و تولیدکننده ها کمک می کند (منبع)

 

یک ماه استفاده رایگان از نرم افزار CRM با تمامی امکانات:

https://goo.gl/w6YS4z

 

کانال تلگرام:

https://t.me/didarcrm